PEOPLE Smart Cities on:

Facebook_icon   twitter_logo  LinkedIn_logo  600px-wikipedia-logo  PEOPLE-Identica-Logo

Send us your news!

Click here to share your news!
PDF Print E-mail

Υπηρεσίες Θέρμης/ Thermi Services

Geek_flagEnglish_Flag

Geek_flagGR

- Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Πρόβλημα που επιλύει

Η βασική ιδέα στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης σε μια πόλη είναι η βελτιστοποίηση αποφάσεων μέσω της συλλογής στοιχείων, αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών με σκοπό να γίνουν οι πόλεις καλύτερες προς διαβίωση.

Η συλλογή των περιβαλλοντικών στοιχείων έχει διπλό σκοπό. Από τη μία πλευρά η παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Για παράδειγμα η γνωστοποίηση των επιπέδων διοξειδίου του αζώτου (NO2) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) π που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα, πριν και μετά την καμπάνια «Μην παίρνετε τα αυτοκίνητά σας, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς» βοηθά τους κατοίκους να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πράξεών τους. Από την άλλη πλευρά, η γνώση αυτών των επιπέδων μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις όπως των διοδίων σε επιφορτισμένες περιοχές κίνησης, όπως έχει εφαρμοστεί σε διάφορες πόλεις όπως το Λονδίνο, η Στοκχόλμη, το Μπρισμάνη και η Σιγκαπούρη.

Για την πόλη της Θέρμης, αυτή η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο Δήμος της Θέρμης έχει υπογράψει τη Συνθήκη των Δημάρχων, μια δεσπόζουσα ευρωπαϊκή κίνηση τοπικών και περιφερειακών αρχών, που οικειοθελώς δεσμεύονται να πετύχουν και να ξεπεράσουν τον στόχο της 20% μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Πέρα από μια απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος, η συνθήκη προβλέπει τον ορισμό μονομερών στόχων και την παράθεση τοπικών στρατηγικών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εφαρμογή μπορεί να είναι συμπληρωματική και άλλων εφαρμογών όπως του Οδηγού Τουρισμού και Υποδομών Αναψυχής.

Περιγραφή

Η εφαρμογή αναφέρεται στην εγκατάσταση ασύρματων αισθητήρων που μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και αποστέλλουν τις μετρήσεις σε ένα κεντρικό κόμβο. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στους πολίτες πάνω σε ψηφιακές πινακίδες και οθόνες σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούνται απλό μια ομάδα μικρών ηλεκτρονικών συσκευών που λαμβάνουν τα στοιχεία από την ατμόσφαιρα μέσω των αισθητήρων, επεξεργάζονται αυτά τα στοιχεία και δημιουργούν και στέλνουν ασύρματες ειδοποιήσεις. Το όνομα αυτής της συσκευής είναι “mote” (κόκκος) από τη φράση “mote of dust”(κόκκος σκόνης), και ο στόχος είναι η συνένωση δύο εννοιών σε μία λέξη: το μικρό μέγεθος με την ιδέα ότι μπορεί να τοποθετηθεί παντού.

Τα motes έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της δημιουργίας δικτύων που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ZigBee και αναμεταδίδουν την πληροφορία μέσω του δικτύου σε ένα σημείο ελέγχου για την καταγραφή των παρατηρούμενων τιμών και ακόμα και για τη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων. Το πρωτόκολλο ZigBee λειτουργεί στην ίδια μπάντα συχνότητας όπως και το δημοφιλές Wi-Fi και η επικοινωνία χρησιμοποιώντας το είναι εντελώς δωρεάν χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιας άδειας. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση μεγάλων περιοχών στις οποίες μπορεί να είναι εγκατεστημένες ακόμα και χιλιάδες συσκευές.

Εφαρμογή

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εφαρμογή 'Παρακολούθηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης'. Κάντε 'κλικ' επάνω στον εικόνα για να δείτε την εφαρμογή.

Sence_the_City


English_FlagEN

- Sence the City

Problem to solve

The main idea behind any monitoring system in a city is to optimize decisions through data collection, interaction with citizens and coordination between services with the aim of making cities better places to live.

Environmental data gathering aims a double purpose. On the one hand, monitor pollution levels may be used as a reference point in order to start public awareness campaigns. For example, showing the levels of NO2 and CO2 emitted by vehicles before and after a campaign “Don't take your car, use public transport” helps citizens to understand the environmental impact of their actions. On the other hand, the fact of knowing these levels can lead the decisions such as tolls on congested areas by traffic, as it has been done in cities like London, Stockholm, Brisbane and Singapore.

For the city of Thermi this application is extremely significant as the Municipality of Thermi has signed the Covenant of Mayors, a mainstream European movement involving local and regional authorities, voluntarily committing to meet and exceed the EU 20% CO2 reduction objective by 2020. Beyond a mere statement of intentions, the convenant foresees the setting of individual targets and the deployment of local strategies.

Finally, it should be mentioned that Wireless Atmospheric Pollution application can be complementary to other applications, such as the Bike Sharing System and the Tourism and Recreation Facilities Guide.

Description

The application involves the installation of wireless sensors that measure air pollution and send measurements to a central hub. Data are presented to citizens on digital and physical displays, screens and balloons at different locations.

Sensor networks consist of a group of small electronic devices that capture data from outside via sensors, processes these data and generate and send alerts wirelessly. The name given to this type of device is “mote”, from the phrase “mote of dust”, with the idea of conveying two main concepts in just one word: their small size and the idea that they can be placed anywhere.

The motes have the ability to communicate with each other through the creation of mesh networks using the ZigBee protocol and retransmit the information through the network to a control point to record the observed values and even make decisions accordingly. The ZigBee protocol works in the same frequency band as the popular Wi-Fi and communication using it is completely free without any license purchase. Without this, it would be impossible to cover a complete monitoring of large areas in which there may be hundreds or even thousands of devices.

Application

Below you can see the application 'Sence the City'. Click on the picture to access the related application.

Sence_the_City

This application is in Greek language

Last Updated ( Friday, 01 February 2013 20:13 )
 
free pokereverest poker revie

PEOPLE FINAL CONFERENCE

On January 18, 2013, Anova IT Consulting, S.L hosted the final conference of PEOPLE project. The event took place in Salon de Actos from the Rectorado of the University of Alcala. Read more...

Login Form

CALL FOR COOPERATION!

The call is open to other Smart City initiatives that wish to collaborate on novel solutions for Smart Cities ecosystems.

Click for more information

ICOS - Open Source

ICOS
An Open Source Community for Intelligent / Smart Cities!
Follow this link for more information!

Newsletter

SubScribe to our newsletter!"This project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP)
as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community"